RELACJE INWESTORSKIE > Rada Nadzorcza

W myśl § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. Kazdencja rady zakończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2024.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Pan Zygmunt Łada – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Stanisław Brzeziński  - Członek Rady Nadzorczej
  • Pani Aleksandra Kisły – Członek Rady Nadzorczej
  • Pani Ewa Łada – Członek Rady Nadzorczej
  • Pani Anna Stefańczyk  – Członek Rady Nadzorczej