Opis działalności

Opis działalności spółki

Głównym obszarem działania TELESTO S.A. jest ograniczanie zapylenia przy przesypywaniu i transportowaniu substancji pylących w przemyśle w szczególności w energetyce, przemyśle wydobywczym i przetwórstwa kamienia. Spółka oferuje kompleksowe wykonanie systemów odpylania – zaprojektowanie systemu dla istniejących obiektów przemysłowych lub nowych inwestycji, sprzedaż urządzeń wchodzących w skład systemu, montaż i uruchomienie systemu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ponadto spółka oferuje systemy przeciwpożarowe oparte na głowicach mgłowych w ramach współpracy ze swoim założycielem – Telesto Sp. z o.o.

Opis rynku, na którym działa spółka

Spółka działa na rynku szeroko pojętych instalacji przemysłowych – jednak je przedmiot działania to ograniczenie zapylenia. Ze względu na fakt, że oferowany produkt można uznać za niszowy, nie istnieją publicznie dostępne raporty dotyczące tego rynku i nie jest możliwe określenie wielkości rynku instalacji ograniczenia zapylenia jako takich. Podobnie trudno jest mówić o pozycji na rynku, która wynikać mogłaby z procentowego udziału spółki w całkowitej wielkości rynku. Na podstawie informacji jakie spółka zdobywa działając na rynku wynika, że jest ona jedną z 3-4 oferujących systemy mające na celu ograniczenie zapylenia w podobnym zakresie.

Zarys planów strategicznych spółki:

Zgodnie z treścią Dokumentu Informacyjnego strategia rozwoju spółki przedstawia się następująco:

Celem strategii emitenta jest w pierwszych okresach dynamiczny wzrost sprzedaży prowadzący w pierwszej kolejności do osiągnięcia rentowności oraz zapewnienia środków na inwestycje rozwojowe, zaś w kolejnych okresach osiągnięcie stabilnego wzrostu przy zachowaniu wysokiej rentowności. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez zbudowanie stabilnej pozycji na polskim rynku oraz sukcesywne stworzenie kanałów dostaw na rynki zagraniczne.

W ramach strategii krótkoterminowej emitent planuje skupić się na pełnym wykorzystaniu potencjału na istniejące aplikacje oferowane aktualnie na rynku. Prowadzone działania będą dotyczyły:

  • Finalizacji istniejących projektów w energetyce,
  • Rozszerzenia współpracy z biurami projektów i generalnymi wykonawcami, którzy prowadzą prace związane z wdrażaniem współspalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach
  • Dalszej popularyzacji i zwiększenia bazy zainstalowanych systemów ograniczenia zapylenia w górnictwie,
  • Wspierania istniejących partnerów zagranicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania (Niemcy, RPA, Australia).

Strategia długoterminowa obejmuje następujące najważniejsze działania:

  • Rozwój nowych rynków poprzez rozszerzanie grup klientów zainteresowanych ograniczaniem zapylenia przy pomocy mgły wodnej,
  • Wejście na kolejne rynki zagraniczne o podobnym potencjale do rynków już obsługiwanych,
  • Poszerzenie grupy klientów OEM produkujących maszyny górnicze, maszyny do przeróbki biomasy urządzenia do transportu materiałów sypkich i inne.

Innym celem strategii długoterminowej jest rozwój nowych aplikacji opartych o technologię ograniczenia zapylenia przy pomocy mgły wodnej. Naturalnym celem będą ci klienci, którzy już znają tę technologię i będą zainteresowani jej zastosowaniem w kolejnych punktach swoich procesów technologicznych. Ten element strategii może wymagać pozyskania nowych komponentów, na przykład głowic generujących mgłę wodną inną metodą, niż stosowane dotychczas. Emitent będzie starał się współpracować w tym zakresie z licencjodawcą, lub pozyska potrzebne elementy na rynku.

Ostatni punkt strategii działania to oferowanie rozwiązań komplementarnych do obecnie oferowanych mgłowych systemów ograniczenia zapylenia. Przykładowe aplikacje to:

  • Systemy ograniczenia pylenia dla wielkopowierzchniowych źródeł pyłu (hałdy, wysypiska, itp.).
  • Mgłowe systemy dezodoryzacji dla zakładów przetwarzania odpadów,
  • Systemy detekcji i zapobiegania wybuchom w instalacjach transportu palnych materiałów sypkich