Rada nadzorcza

W myśl § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. Kadencja rady zakończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2024.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą: