Zarząd

Zgodnie z § 15 pkt 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu.

Zarząd wybierany jest na wspólną 3-letnią kadencję, która upłynie z dniem 24 czerwca 2022 r. Kadencja Zarządu może ulec skróceniu i zakończyć się z dniem wygaśnięcia mandatu członków Zarządu, tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, czyli rok obrotowy 2021.

W skład obecnego zarządu wchodzą:

Anna Irena Łada – Prezes Zarządu (data powołania: 24.06.2019)
Prezes Zarządu

Adam Borawski – Członek Zarządu (data powołania: 24.06.2019)
Członek Zarządu